Đăng nhập
  • 05/12/2018

    Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019

    Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-CĐN, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang về hoạt động Công đoàn ngành Giáo dục, năm học 2018-2019;   

    Công đoàn trường THPT Việt Vinh xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động công tác công đoàn trong năm học 2018-2019 như sau: